Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, gebruikers en bezoekers van zowel de winkel als de website. Aqua-Amazon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verzamelen en met welke reden we dit doen. Ook leest u in onze privacyverklaring hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Aqua-Amazon verzamelt persoonsgegevens onder andere via de winkel en website. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hierbij nemen wij de huidige wet- en regelgeving in acht.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
– Uw overige persoonsgegevens die door u worden verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of als inhoud van een bericht.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infoaquaamazon@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Aqua-Amazon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bereiken via e-mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Aqua-Amazon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aqua-Amazon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aqua-Amazon) tussen zit.

Bewaartermijnen

Aqua-Amazon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen, genoemd in deze privacyverklaring, te realiseren. Bepaalde gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard blijven. Wij hanteren in dat geval de wettelijke termijn. Eventuele back-ups worden na maximaal 12 maanden verwijderd.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;
– Uw voor- en achternaam> Zolang gebruikersaccount actief is > Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.
– Uw adresgegevens> Zolang gebruikersaccount actief is > Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.
– Uw telefoonnummer> Zolang gebruikersaccount actief is > Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.
– Uw e-mailadres> Zolang gebruikersaccount actief is > Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.
– Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer> Zolang gebruikersaccount actief is > Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.
– Uw overige persoonsgegevens> Zolang gebruikersaccount actief is> Bewaartermijn tot 30 dagen na opzeggen van gebruikersaccount.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Aqua-Amazon verstrekt uitsluitend aan derden, als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Aqua-Amazon gebruikt op dit moment Google Tag Manager en Google Analytics als partij die de cookies plaatst. Het doel van deze cookies is inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van de website. De geldigheidsduur is voor langere periode en valt onder de functionaliteit van statistiek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar infoaquaamazon@gmail.com, wij zullen dan contact met u opnemen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens;

Aqua-Amazon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hierbij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, onbevoegde toegang tot, ongewenste openbaarmaking, verlies en ongeoorloofde wijziging te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Contact


Nijensteinseweg 18b
4124 AV
Hagestein
Nederland
+31631576188
info@aquaamazon.nl

Meer contact gegevens kunt u vinden op de pagina Contact.

Eva van den Berg is binnen Aqua-Amazon aangesteld als de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt bij haar terecht voor de uitoefening van uw rechten, vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt haar bereiken per brief, telefonisch of per e-mail.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Aqua-Amazon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring tussentijds aan te passen. De laatste versie zal op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om geregeld deze privacy- en cookieverklaring te controleren op wijzigingen zodat u altijd op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-02-2019.